متخصص پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال

استادیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان اتمام خمینی (ره)- مرکز تحقیقات مغز واعصاب - آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی
  • بیمارستان امام خمینی - انستیتو کانسر - بخش پاتولوژی