متخصص جراحی عمومی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • aliKazemeini@gmail.com
  • بیمارستان امام خمینی  _ساختمان درمانگاه شماره 2 _ روزهای دوشنبه صبح و عصر   تلفن : 61192231