متخصص جراحی عمومی

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی _ساختمان درمانگاههای تخصص و فوق تخصص شماره 2 _ روزهای چهارشنبه  12-8 صبح و 4-2 بعدازظهر