جهت جلوگیری از تضییع حق ارسال کنندگان مقاله، در صورت ارسال مقالات به کنگره تازه های کانسرکولورکتال لطفا موارد زیر را رعایت فرمایید. 1- نام فایل به نام نویسنده اصلی و عنوان مقاله باشد. 2-عنوان ایمیل ارسالی با عنوان: